2.9.12

Delegates' Performances :: Indian Mouthorgan Players' Meet 2012, Kolkata


Avijit Roy Chowdhury:


Rajeev Ranjan Baisantry:

Ajay Vijh:


Sanjay Agarwal:


Krishnan Reddy:


Raj Kumar:


Dr Debasis Mukherjee:


Ramasesh Iyer:

Jagjit Singh Esher:

Rajeev Srivatsava:

Sourav Choudhury:

Dr Nakul Dhagat:

S G Helkar:


Girish Deshpande, Dr Mahendra Agarwal:
Dr Raghavan Iyengar, Dr Pramod Bansod:
Arup Ghata, Arindam Sen :
Dr Shailendra Kumar:
Harish Nayyar:
Tanmoy Sankar Choudhury:


Ujjal Dutta:
Asim Banerjee:

Sumit Guha:
Please watch for the space..

No comments: